Wspólnoty mieszkaniowe

OC wspólnoty mieszkaniowej

Rodzaj ubezpieczanej działalności:

Posiadanie mienia oraz zarządzanie, administrowanie nieruchomościami własnymi i powierzonymi w użytkowanie na podstawie tytułu prawnego, w szczególności za szkody powstałe w związku z posiadaniem/użytkowaniem:

 1. budynku (budynków) wraz z pomieszczeniami dodatkowymi, takimi jak piwnice, komórki lokatorskie, wózkownie, schowki, garaże, suszarnie;
 2. miejsc postojowych znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej;
 3. placów, trawników, dziedzińców, ogrodów, drzew i roślin;
 4. wszelkiego typu instalacji w jakie wyposażona jest nieruchomość wspólna;
 5. urządzeń rekreacyjnych, placów zabaw, boisk znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej.

Zakres ubezpieczenia:

Zakres podstawowy stanowi odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego o charakterze pozaumownym (OC deliktowa) oraz odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa), w tym:

 • za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym na skutek rażącego niedbalstwa;
 • za szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez dobrowolnych nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu, w tym imprez osiedlowych;
 • za szkody powstałe w następstwie przeniesienia ognia;
 • za szkody powstałe w następstwie przepięć;
 • za szkody powstałe w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w urządzeniach kanalizacyjnych;
 • za szkody powstałe w wyniku przecieku wody przez nieszczelne pokrycia dachowe, nieszczelną stolarkę okienną, balkony, loggie, wykusze lub nieszczelne złącza ścian zewnętrznych budynku, systemy odwodnieniowe (rynny, rury spustowe i balkonowe);
 • za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego (z zachowaniem prawa regresu).

Podwykonawca - firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej:

 • za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności porządkowych (w tym odśnieżania);

Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna Wspólnoty Mieszkaniowej za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym członkom Wspólnoty Mieszkaniowej.

Ochrona obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego za straty, które osoba trzecia poniosła (straty rzeczywiste) oraz korzyści, które mogłaby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono jej szkody.

OC zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Ubezpieczonymi są członkowie zarządu oraz rady mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej, pełniący wskazane funkcje w okresie ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych za szkody osobowe, rzeczowe oraz czyste straty finansowe, wyrządzone osobom trzecim.

Ubezpieczenie mienia (nieruchomości i ruchomości) od ryzyk wszystkich lub nazwanych

Ubezpieczenie mienia to kompleksowa oferta zabezpieczenia majątku należącego do podmiotów działających w szeroko pojętym sektorze mieszkalnictwa. Ochrona świadczona jest na zasadach ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (tzw. "all risks").

Zakres ubezpieczenia obejmuje każde ryzyko wywołujące szkodę w mieniu, które nie zostało wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia, np. szkody materialne powstałe wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych, w tym: opadów i wyładowań atmosferycznych, huraganu, powodzi, gwałtownych ruchów powierzchni ziemi, zalania wskutek uszkodzeń sieci wodociągowych, bądź kanalizacyjnych.

Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony poprzez zastosowanie klauzul indywidualnych.

Przedmiot ubezpieczenia dla nieruchomości wspólnej:

Mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, a wykorzystywane w związku z użytkowaniem nieruchomości wspólnej tj.

 • Budynki mieszkalne (w tym m.in. stałe elementy wykończeniowe, instalacje, hale garażowe);
 • Budowle (w tym m.in. podjazdy, chodniki, drogi wewnętrzne);
 • Budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
 • Obiekty małej architektury (w tym m.in. osłony, altany śmietnikowe, ogrodzenia, bramy zewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne);
 • Mienie ruchome (w tym m.in. maszyny, wyposażenie, urządzenia, wodomierze, monitoring, fotowoltaika);
 • Mienie osób trzecich (w tym m.in. kubły na śmieci, wodomierze, fotowoltaika);
 • Przewody i rurociągi znajdujące się poza budynkiem – niezależnie od odległości do budynku, własne lub pod nadzorem;
 • Mienie niskocenne (w tym min. wycieraczki, donice);
 • Architektura ogrodowa wraz z roślinnością.

Przedmiot ubezpieczenia dla mienia SM/TBS/ZGK/Zarządcy Nieruchomości:

 • budynki i budowle,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • szyby i inne tłukące się przedmioty,
 • mienie osób trzecich,
 • nakłady adaptacyjne,
 • wartości pieniężne,
 • mienie pracownicze.